PORADNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III szkoły podstawowej)

Poradnikdlaszkolklasy-od-1-do-3

.

.

USZY DO GÓRY!!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie grafika-1024x1024.jpg

.

.

Rozkład godzinowy zajęć do klas 1-3 od 9 listopada 2020

Plan pracy klas pracujących stacjonarnie

.

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KLASACH 1-3 OBOWIĄZUJĄCE OD 9 LISTOPADA 2020 R.1

nauczanie-zdalne-od-9-listopada-dla-klas-1-3

.

.

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KLASACH 1-3

OBOWIĄZUJĄCE OD 9 LISTOPADA 2020 R.1

1) Zajęcia realizowane są zgodnie ze szkolnym planem lekcji i trwają 30 minut, a przerwy 15 min, zgodnie z poniższym rozkładem2:

1. 8:00-8:30

2. 8:45-9:15

3. 9:30-10:00

4. 10:15-10:45

5. 11:00-11:30

6. 11:45-12:15

7. 12:30-13:00

8. 13:15-13:45

9. 14:00-14:30

10. 14:45-15:15

2) Zajęcia w całości realizowane są na platformie MS Teams w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami, który przekazuje treści z podstawy programowej i towarzyszy dzieciom podczas pracy na lekcji.

2a. Nauczyciel na platformie MS Teams (w kalendarzu) planuje z jedno-/dwudniowym wyprzedzeniem lekcje/spotkania.

2b. Lekcję online rozpoczyna i kończy nauczyciel – uczniowie dołączają do rozpoczętego już spotkania.

3) W czasie zajęć uczniowie korzystają z zeszytów, podręczników i ćwiczeń oraz dodatkowych materiałów przygotowanych i udostępnionych przez nauczyciela lub innych.

4) W okresie nauczania zdalnego, z powodów organizacyjnych, może zostać czasowo zmniejszony tygodniowy wymiar zajęć z niektórych przedmiotów.

5) Na czas nauczania zdalnego zawiesza się realizację zajęć dodatkowych (ZRK, gimnastyka korekcyjna, koła przedmiotowe);

6) Zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są w uzgodnieniu z rodzicem w bezpośrednim kontakcie z uczniem;

7) Uczniom, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w nauce zdalnej w domu i zostali zgłoszeni przez rodziców/opiekunów prawnych dyrektorowi placówki, stwarza się możliwość nauki w budynku szkoły.

7a) Na każdym poziomie 1-3 tworzy się po jednym oddziale;

7b) Uczniowie pod opieką i przy wsparciu nauczyciela świetlicy lub innego pracownika pedagogicznego szkoły uczestniczą w transmisji lekcji online prowadzonych z wyznaczoną klasą ze swojego poziomu edukacyjnego i zgodnie z planem tej klasy:

Klasa I (s. 105) – wg planu 1b;

Klasa II (s. 102) – według planu 2c;

Klasa III (s. 109) – według planu 3c

7c) Uczniów korzystających z nauki na terenie szkoły obowiązuje zachowanie zasad reżimu sanitarnego wprowadzonego we wrześniu.

8) Za koordynację nauki zdalnej w danej klasie odpowiada Wychowawca danego oddziału.

9) W przypadku uczniów zgłoszonych na zajęcia realizowane zdalnie w budynku szkoły, którzy czasowo nie mogą w nich uczestniczyć, wychowawca ustala w porozumieniu z rodzicami i pozostałymi nauczycielami sposób przekazywania informacji o materiale do samodzielnego (z pomocą rodzica) opracowania przez ucznia.

10) Dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła organizuje opiekę świetlicową w godzinach 7:00-17:00.

11) Z obiadów na terenie SP5 mogą w tym okresie korzystać tylko zapisani uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach lekcyjnych w budynku szkoły.

Piastów, 06.11.2020

.

Informacja dla Rodziców uczniów klas 1-3 (nauka zdalna).

Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3,wszystkie bieżące informacje dotyczące wdrażania od 9 listopada nauki zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej w SP 5 umieszczane są w Vulcanie na tzw. tablicy ogłoszeń widocznej bezpośrednio po zalogowaniu.  Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. 
Poniżej link do komunikatu MEN:

.
https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

.

.

EDUKACJA ZDALNA www.office.com

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 122749016_1708197579357443_5453155292938372699_o.png

.

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

.

.

Regulamin

Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-1

Aktualizacja regulaminu z dnia 26 października 2020 r., zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

.

15.10.2020 – Zmiany w procedurach odbioru dzieci ze świetlicy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z świetlicy, proszeni są o posługiwanie się wyłącznie domofonem w kontaktach z pracownikami świetlicy i pozostawanie przed drzwiami szkoły. Prosimy także o korzystanie z identyfikatora podczas odbioru dzieci.
Z góry dziękuję za zrozumienie i współpracę dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Z poważaniem
Anita Chojnowska
Dyrektor SP5

.

.

Komunikat!

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w Szkole Podstawowej nr 5 obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem do budynku oraz zakrywania ust i nosa

Dotyczy to w szczególności korytarzy, sekretariatu, gabinetów dyrektora i wicedyrektorów oraz specjalistów, a także biblioteki i świetlicy. 

Ogranicza się do niezbędnego minimum dostęp do budynku osób niebędących pracownikami szkoły czy uczniami

Pracownicy sekretariatu i pani intendent obsługują interesantów za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

 Na spotkania z pracownikami szkoły prosimy każdorazowo umawiać się telefonicznie lub e-mailowo. 
Naszym obowiązkiem jest chronić zdrowie naszych uczniów i pracowników szkoły!

Prosimy o zrozumienie i wsparcie w tym trudnym dla wszystkich okresie! 

Dyrektor szkoły

Anita Chojnowska 

.

.

Uwaga!

Procedury bezpieczeństwa 

dotyczące sprawowania nadzoru nad uczniami 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” 

w Piastowie 

obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

PROCEDURY-SP5-W-ZWIĄZKU-Z-COVID-19