Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

4. Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

5. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

7. Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną.

8. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

9. Dokumentowanie działań.

10. Doskonalenie własne.