UCHWAŁA NR XXIX/179/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Piastów

Jadłospis klas 0