Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
• administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” z siedzibą w Piastowie przy ul. Pułaskiego 6/8;

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP5 zapewniony jest za pośrednictwem placówki Centrum Usług Oświatowych z siedzibą w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 8 poprzez e-mail: inspektor.odo@cuopiastow.pl;

• dane osobowe ucznia oraz rodziców przetwarzane będą w celu realizowania przez Szkołę zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, i 2361) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646);

• odbiorcami danych osobowych ucznia i jego rodziców będą: instytucje publiczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży, organ prowadzący, operator systemu informatycznego VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6;

• dane osobowe ucznia oraz jego rodziców będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);

• rodzic ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

• rodzic ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych lub danych dotyczących jego dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

• podanie przez rodziców danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

• dane osobowe ucznia oraz dane osobowe rodziców nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowane w tym celu;

• dane osobowe ucznia oraz dane osobowe rodziców nie będą przekazywane do państw trzecich.