Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz. U. 2016 r. poz. 922)  informujemy, że:

·       administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8

·       dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu realizowania ustawowych działań szkoły

·       podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

·       każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.