Regulamin oceny zachowania

 

 

 1. Kto i według jakich kryteriów będzie oceniał?

Ocena nauczycieli uczących

Kryteria oceny:

 • Zachowanie na lekcjach (wykonywanie poleceń nauczyciela, wywiązywanie się powierzonych zadań, podejmowanie dobrowolnie różnorodnych prac, rozmowy)
 • Punktualność w przychodzeniu na zajęcia
 • Udział w zajęciach dodatkowych (wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu, reedukacji)
 • Pomoc koledze/koleżance w nauce (po uzgodnieniu z nauczycielem)
 • Stosunek do innych (sposób zwracania się, zachowania agresywne, mobbing)
 • Przestrzeganie regulaminów szkolnych

Ocena koleżanek/kolegów

Kryteria oceny:

 • Szacunek dla innych, poszanowanie godności
 • Życzliwość, bezinteresowność
 • Tolerancja
 • Pomoc innym
 • Przeszkadzanie na lekcji
 • Agresja
 • Umiejętność pracy w zespole

Ocena wychowawcy

Kryteria oceny:

 • Frekwencja
 • Spóźnienia
 • Aktywność społeczna (apele, różnorodne akcje – Tesco, Rajd Historyczny, Ecco Walkathon, Święto Szkoły, wolontariat)
 • Udział w realizacji projektu edukacyjnego
 • Udział w konkursach, zawodach sportowych
 • Wywiązywanie się z pełnionych funkcji
 • Zaangażowanie w zadania podejmowane przez klasę lub zespół
 • Kultura osobista
 • Dbałość o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą
 • Respektowanie regulaminów szkolnych
 • Używanie wulgaryzmów
 • Wandalizm
 • Palenie papierosów
 • Picie alkoholu, posiadanie, używanie, rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy lub innych środków zmieniających świadomość
 • Agresja

Samoocena

Załącznik: karta samooceny

   II.            Kryteria szczegółowe, mające ułatwić wychowawcy ustalenie oceny:

1.Frekwencja:

        a. Na ocenę wzorową  – brak godzin nieusprawiedliwionych.

        b. Na ocenę bardzo dobrą dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione.

        c. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 30 lub więcej godzin nie może otrzymać wyższej oceny zachowania niż ocena poprawna.

2.Spóźnienia

        a. Na ocenę wzorową i bardzo dobrą dopuszcza się sporadyczne spóźnienia.

        b. Jeżeli uczeń spóźnia się często, zwłaszcza na środkowe lekcje, nie może otrzymać wyższej oceny zachowania niż ocena poprawna.

3.Bierze udział w apelach, Święcie Szkoły, akcjach (Ecco Walkathon, Rajd Historyczny, Tesco itp.)

4.Bierze aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego w klasie trzeciej

5.Pracuje w wolontariacie

6.Bierze udział w konkursach

7.Bierze udział w zawodach sportowych

8.Pełni funkcje i wywiązuje się z obowiązków z tym związanych (samorząd klasowy, samorząd szkolny, łącznik biblioteczny, przedstawiciel ds. promocji zdrowia itp.)

9.Wywiązuje się z funkcji dyżurnego

10.Bierze udział w organizowaniu dyskotek

11.Wykonuje gazetki w klasie, na korytarzu

12.Bierze udział w organizowaniu imprez klasowych np. Wigilia

13.Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela lub z własnej inicjatywy

14.Pomaga w nauce koledze/koleżance

15.Mówi „dzień dobry” nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom

16.W klasie, na lekcji siedzi kulturalnie (nie trzyma nóg na ławce, krześle, siedzi przodem do nauczyciela)

17.Dba o estetykę wyglądu (nie dopuszcza się dużych dekoltów, odkrytych ramion, zbyt krótkich spódnic, ostrego makijażu)

18.Dba o higienę osobistą

19.Przestrzega regulaminów pracowni i sali gimnastycznej

20.Nie ściąga na kartkówkach, sprawdzianach, klasówkach bądź innych pracach wymagających samodzielności

21.Nie używa wulgaryzmów

22.Nie niszczy mienia szkoły (np. malowanie na ławkach)

23.Nie śmieci

24.Nie pali papierosów i e-papierosów

25.Nie pije alkoholu

26.Nie używa środków zmieniających świadomość, dopalaczy oraz innych używek

27.Nie wnosi na teren szkoły i/lub nie rozprowadza alkoholu, dopalaczy, środków zmieniających świadomość, e-papierosów i akcesoriów z nimi związanych

28.Wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły

29.Na lekcjach nie zabiera głosu bez pozwolenia (nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji rozmowami nie na temat)

30.Wywiązuje się z terminów np. płacenia składek

31.Nie jest agresywny (fizycznie, słownie)

32.Reaguje na wszelkie przejawy zła

 III.            Wymagania na poszczególne oceny szkolne

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-przestrzega regulaminów szkolnych

-wywiązuje się z podjętych funkcji i obowiązków

-prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi opiekuna i członków zespołu

-odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób dorosłych

-nie używa wulgaryzmów

-nie ściąga na kartkówkach, sprawdzianach, klasówkach

-dba o zdrowie i estetykę wyglądu, przestrzega zasad higieny

-dba o ład i porządek, mienie własne i innych

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

-wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły

-pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, wspomagając członków zespołu

-odznacza się wysoką kultura osobistą

-współpracuje z innymi uczniami (np. w ramach pomocy koleżeńskiej)

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

-wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły poprzez godne jej reprezentowanie w konkursach przedmiotowych i/lub zawodach sportowych

-inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej

-aktywnie i twórczo uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach realizacji projektu edukacyjnego

-aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych

-w czasie realizacji projektu edukacyjnego zdarza mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co może być przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą

-utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych

-w czasie realizacji projektu edukacyjnego często zaniedbuje swoje obowiązki, odmawia współpracy, co negatywnie wpływa na harmonogram pracy i zwiększa obowiązki innych członków zespołu

-jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów

-używa wulgaryzmów

-nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły

-niszczy mienie szkoły i uczniów

-pali papierosy

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń za:

-drastyczne wykroczenia przeciwko regulaminom szkolnym

-brak udziału w realizacji projektu edukacyjnego lub niewywiązywanie się ze swoich obowiązków, połączone z lekceważącym stosunkiem do opiekuna, członków zespołu i ich pracy

-stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

-uleganie nałogom (alkohol, narkotyki)

-stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu

-dewastowanie mienia szkoły

IV     Postanowienia końcowe

 1. 1.      Ocenę końcową ustala wychowawca, uwzględniając ocenę wszystkich nauczycieli uczących, uczniów oraz samoocenę ucznia.

 

 1. 2.      Uczeń, który dopuścił się aktów agresji, picia alkoholu, używania innych środków zmieniających świadomość, wnosił je i/lub rozprowadzał na terenie szkoły nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia.

 

 1. 3.      Na wniosek nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego ocena zachowania może być podwyższona lub obniżona o jeden stopień.

 

 1. 4.      W przypadku szczególnie pozytywnych zachowań lub znaczącej i długotrwałej poprawy zachowania ucznia wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania.

 

 1. Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca powinien uwzględnić starania ucznia, mające na celu zadośćuczynienie i naprawienie szkód wyrządzonych jego niewłaściwym zachowaniem

 

Zmiany wprowadziła

Grażyna Rutkowska