Szkolne koło wolontariatu jest organizacją uczniowską powołaną do istnienia z dniem 5 grudnia 2007 i działającą (za zgodą dyrektora placówki) na terenie Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego-Juno w Piastowie. Podlega dyrektorowi szkoły, a kołem opiekuje się wyznaczony nauczyciel.

Cele:

 • Pobudzenie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych;
 • Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych;
 • Rozbudzanie zainteresowania kwestiami ekologicznymi;
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane zadania;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w zespole;
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania osobistych predyspozycji i zdolności w inicjatywach społecznych;
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • Zainteresowanie uczniów problematyką środowiska lokalnego

Struktura i zadania:

Zarząd stanowi 3 uczniów reprezentujących wszystkie poziomy klas, którzy sami ubiegali się o tę funkcję i uzyskali aprobatę walnego zgromadzenia (wszyscy członkowie) i sekretarz (wybrany przez opiekuna):

 • Przewodniczy w spotkaniach poszczególnych sekcji
 • Koordynuje inicjatywy poszczególnych sekcji
 • Jest łącznikiem pomiędzy opiekunem a sekcjami i członkami
 • Podejmuje decyzje dotyczące całego koła

I. Sekcja informacyjna:

 • Przygotowuje kampanie informacyjne na temat podejmowanych przez koło zadań;
 • Przygotowuje materiały na szkolną stronę internetową;
 • Przygotowuje gazetki tematyczne;
 • Informuje członków o spotkaniach i innych ważnych terminach i inicjatywach;
 • Przygotowuje prelekcje i mini wykłady dla uczniów szkoły na tematy związane z działalnością koła

II. Sekcja charytatywna:

 • Organizuje i przeprowadza zbiórki pieniężne na określone cele charytatywne;
 • Organizuje zbiórki zabawek, artykułów szkolnych, spożywczych itp. dla osób potrzebujących;
 • Organizuje imprezy, loterie, aukcje, celem pozyskania środków na cele dobroczynne;
 • Współpracuje z lokalnymi ośrodkami zajmującymi się pomocą najuboższym

III. Sekcja ekologiczna:

 • Podejmuje inicjatywy na rzecz opieki nad zwierzętami;
  • Podejmuje inicjatywy związane z poszerzaniem świadomości ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły;
  • Podejmuje współpracę z wybranym ośrodkiem opieki nad zwierzętami
  • Podejmuje inicjatywy internetowej adopcji zwierząt organizowanej przez schroniska i azyle

IV. Sekcja kulturalna:

 • Organizuje imprezy dobroczynne dla dzieci z ubogich rodzin;
 • Organizuje loterie, aukcje, konkursy i inne, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne;
 • Organizuje przedstawienia dla społeczności lokalnej, z których dochód przeznaczany jest na cele dobroczynne

V. Sekcja edukacyjna:

 • Organizuje pomoc koleżeńską w zakresie uzupełniania braków edukacyjnych poszczególnych uczniów;
 • We współpracy z sekcją informacyjną przygotowuje prelekcje, mini wykłady i sympozja;
 • Organizuje konkursy wiedzy związanej z problemami społecznymi, ekologicznymi i zagrożeniami globalnymi

Członkowstwo:

 • Członkiem koła może być każdy uczeń Gimnazjum nr 1, który uzyskał zgodę rodziców/opiekunów prawnych i przychylną opinię wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego;
 • Wykluczenie dokonuje się w wyniku zauważenia poważnych uchybień ze strony członka (niewywiązywanie się z podjętych obowiązków, zaniedbywanie obowiązków szkolnych):

a)       na wniosek wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego,

b)       na wniosek opiekuna koła

c)       na wniosek Zarządu

d)       na wniosek rodzica/opiekuna prawnego

 • Każdy członek ważnie przyjęty posiada legitymację szkolnego wolontariusza, która potwierdza jego przynależność i uprawnia do podejmowania działań inicjowanych przez koło

Opracowała: Anita Sklepkowska