Rzecznik Praw Ucznia dyżuruje w środy i czwartki od godziny 12:30 do 12:50 w sali gimnastycznej

Możesz przyjść na każdej przerwie i umówić się na spotkanie. Możesz również opisać swój problem i wysłać list na adres: 

Rzecznik.sp5@wp.pl

(należy podać imię, nazwisko i klasę).

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
– wychowawcy klasy,
– pedagoga lub psychologa szkolnego  (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
– Rzecznika Praw Ucznia.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

Środki działania Rzecznika:
– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
– Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

O czym uczeń wiedzieć powinien:
1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj – masz też obowiązki!
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
4. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
5. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
6. Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
7.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

Ważne telefony:
– 234 72 12 – Policyjny telefon zaufania
– 233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
– 0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny
– 0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny

Pamiętaj!
W każdym przypadku zwracasz się osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

RZECZNIK PRAW DZIECKA